Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

Lever dine medarbejderes ansættelseskontrakter op til ansættelsesbevislovens krav?

Alle medarbejdere hvis ansættelsesforhold har en varighed på mere end 1 måned, og har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid over 8 timer, skal have en ansættelseskontrakt. Som arbejdsgiver risikerer man en bøde, hvis en medarbejders ansættelseskontrakt ikke lever op til kravene i ansættelsesbevisloven. Ansættelsesbevisloven pålægger arbejdsgiveren oplysningspligt.

Hvilke oplysninger skal medarbejderen have?

Ifølge bestemmelserne i ansættelsesbevisloven, skal en arbejdsgiver give sine medarbejdere oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet.

Medarbejdere skal som minimum have oplysninger om:

  • Arbejdsstedets beliggenhed
  • Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af arbejdstagerens titel
  • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
  • Ansættelsesforholdets forventede varighed
  • Arbejdstagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie
  • Varigheden af den ansattes og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler
  • Den aftalte løn, som arbejdstageren har ret til ved ansættelsesforholdets begyndelse samt tillæg og andre løndele
  • Den forventede daglige eller ugentlige arbejdstid
  • Den eventuelle kollektive overenskomst, der regulerer ansættelsesforholdet.

I det omfang der er andre oplysninger, som er væsentlige for ansættelsesforholdet, skal disse også videregives til medarbejderen. Listen i ansættelsesbevisloven er dermed alene udtryk for et absolut minimum.

Hvordan skal medarbejderen modtage oplysningerne?

Visse oplysninger skal fremgå direkte af en skriftlig ansættelseskontrakt. For andre oplysninger vil det være tilstrækkeligt, at de fremgår af et eller flere skriftlige dokumenter, som medarbejderen modtager samtidig med sin ansættelseskontrakt. Det kan f.eks. være i en personalehåndbog.

For andre oplysninger igen, vil det være tilstrækkeligt, at arbejdsgiveren blot henviser til en lov, administrative bestemmelser eller en overenskomst i ansættelseskontrakten. Her skal man dog som arbejdsgiver være opmærksom på, at det i visse tilfælde er et krav, at der henvises til de specifikke lovbestemmelser og ikke blot loven som helhed. F.eks. vil det ikke være tilstrækkeligt at henvise til funktionærloven ved fastlæggelsen af varigheden af medarbejderens og egen opsigelsesvarsel.

Sanktioner for tilsidesættelse af oplysningspligten

Hvis man som arbejdsgiver ikke har overholdt sin oplysningspligt, kan lønmodtageren tilkendes en godtgørelse ved domstolene. Godtgørelsen fastsættes under hensyntagen til sagens omstændigheder. I den sammenhæng tages der særligt hensyn til, om manglen har haft konkret betydning for lønmodtageren.

Ifølge retspraksis vil bøden ofte ligge i størrelseslejet 5.000 – 10.000 kr. Godtgørelsen vil dog være højere, hvis der foreligger skærpende omstændigheder, herunder hvis der er tale om bevidst omgåelse fra arbejdsgiverens side. I særligt grove tilfælde vil bøden kunne udgøre op til 20 ugers løn.

Kontakt

For yderligere spørgsmål vedrørende ansættelseskontrakter og ansættelsesbevisloven, er du velkommen til at kontakte vores afdeling inden for generel erhvervsret:

Nikolaj Jalili-Trudslev
Partner og advokat (L)
Mail: nj@haugaardbraad.dk
Telefon: +45 31 10 07 17

 

Mette Thejl
Advokatfuldmægtig
Mail: met@haugaardbraad.dk
Telefon: +45 40 80 16 59

Seneste nyheder

Nyhedsside NIS2 19.09.22

Gratis NIS2 seminar

Onsdag den 12. oktober kl. 13.00-17.00 inviterer ColorTokens, LabTech og Haugaard|Braad til NIS2 seminar.

Læs mere
Teaser Nettoprisindeksregulering 31.08.22

Ny politisk aftale om loft for nettoprisindeksregulering

Et politisk flertal har indgået en aftale om gennemførelsen af hastelovgivning, som indebærer et loft for, hvor meget udlejer kan regulere lejen i boliglejeforhold.

Læs mere
Teaser Magasin Teknik Miljoe 29.08.22

Retablering af ødelagte beskyttede naturområder

Byretten har i en afgørelse fastslået, at påbud om retablering kræver særskilt hjemmel. Læs mere om emnet i denne måneds artikel i Teknik & Miljø.

Læs mere