Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

Investorer bør overveje konsekvenser af bestemmelser om omsættelighedsindskrænkninger før de investerer i et selskab

Partner og advokat hos Haugaard|Braad Advokatfirma, Tommy Olesen, har repræsenteret en række kapitalejere i en sag, som grundlæggende vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt en i selskabets vedtægter fastsat omsættelighedsindskrænkning, kunne tilsidesættes i forbindelse med, at en kapitalejer ønskede at sælge sine kapitalandele til en tredjemand. Retten fandt, at de øvrige kapitalejere havde god grund til at modsætte sig overdragelsen, og derfor var berettigede til at nægte at godkende salget.

Reglerne om omsættelighedsindskrænkninger

I henhold til selskabslovens § 48, stk. 1, er kapitalandele som udgangspunkt frit omsættelige, hvilket betyder, at de frit kan overdrages til en tredjemand. Indskrænkninger i omsætteligheden kan dog fastsættes i et selskabs vedtægter eller i en ejeraftale indgået mellem kapitalejerne i det pågældende selskab.

Bestemmelser om omsættelighedsindskrænkninger har til formål at sikre, at selskabet og de øvrige kapitalejere kan bevare kontrollen med ejerkredsen i selskabet. Omsættelighedsindskrænkninger vil derfor ofte fremkomme i form af en bestemmelse om forkøbsret for øvrige kapitalejere, eller som et krav om samtykke fra de øvrige kapitalejere eller selskabet før et salg finder sted.

Det kan fremgå af aftalegrundlaget, hvilke betingelser der skal være opfyldt for at et salg kan gennemføres. Et sædvanligt vilkår er for eksempel, at den tredjemand som køber kapitalandelene, skal tiltræde en ejeraftale indgået mellem de eksisterende kapitalejere.

Hvis sådanne betingelser er fastsat og opfyldt, er de øvrige kapitalejere eller selskabet forpligtet til at meddele deres samtykke til salget. Hvis ikke sådanne betingelser er angivet, er de øvrige kapitalejere frit stillet til at vurdere, om de vil give samtykke til salget.

En ren chikanøs afvisning eller en afvisning, som klart er begrundet i usaglige hensyn, kan dog tilsidesættes ved dom.

Nærmere om sagen

Advokat Tommy Olesen, der er tiltrådt som partner hos Haugaard|Braad Advokatfirma pr. 1. oktober 2021, har repræsenteret en række kapitalejere i en tvist som opstod i forbindelse med, at én kapitalejer i selskabet ønskede at sælge sine kapitalandele til en tredjemand.

Ifølge selskabets vedtægter skulle salg af kapitalandele i selskabet godkendes af direktøren og mindst to tredjedele af stemmerne i selskabet.

Direktøren såvel som selskabets øvrige kapitalejere afviste at godkende overdragelsen under henvisning til, at man ikke havde tillid til, at den pågældende tredjemand ville være i stand til at varetage selskabets interesser på loyal og behørig vis, og at et samarbejde med den pågældende tredjemand derfor ikke var i selskabets interesse.

Den sælgende kapitalejer anlagde herefter sag ved domstolene med påstand om, at de øvrige kapitalejere var forpligtet til at godkende overdragelsen. Til støtte herfor henviste den sælgende kapitalejer overordnet til:

  • At bestemmelsen i vedtægterne alene var en ordensforskrift, som havde til formål at sikre, at de øvrige kapitalejere blev orienteret i forbindelse med et salg,
  • At de øvrige kapitalejere havde mistet retten til at kunne modsætte sig salget, da salg af kapitalandele i selskabet tidligere havde fundet sted uden samtykke, og
  • At der ikke kunne påvises en gyldig og saglig grund til at modsætte sig salget.

Retten gav ikke den sælgende kapitalejer medhold heri, men fandt, at de øvrige kapitalejere samt selskabet havde været berettiget til at nægte at godkende salget.

Vores anbefalinger

Som investor bør man, i forbindelse med at man indtræder i et selskab, nøje overveje konsekvenserne af eventuelle omsættelighedsindskrænkninger inden man accepterer disse.

Som den ovenfor behandlede dom illustrerer, kan sådanne bestemmelser nemlig volde store problemer, hvis man som kapitalejer senere ønsker at udtræde af selskabet. I sidste ende kan en omsættelighedsindskrænkning medføre, at man tvinges til at forblive investor i et selskab trods betydelige konflikter og modsatrettede interesser imellem kapitalejerne, til stor skade for de involverede parter, herunder selskabet.

Hos Haugaard|Braad Advokatfirma anbefaler vi, at man altid søger professionel rådgivning i forbindelse med deltagelse og investering i et selskab, uanset størrelsen på ens investering og uanset om der er tale om passiv eller aktiv investering.

TO

Tommy Olesen

Partner og advokat (H) Generel erhvervsret Sportsret Selskabsret Energi to@haugaardbraad.dk (+45) 22 34 34 11 linkedin Læs mere

Seneste nyheder

Solcelleanlæg Teaser (1) 31.05.23

Udkast til solcellebekendtgørelse er sendt i høring

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har sendt Udkast til bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land samt miljøvurdering i høring.

Læs mere
Ændringer Af Planloven I Høring Teaser 30.05.23

Lovforslag om væsentlige ændringer af planloven i høring

Et udkast til lovforslag om ændringer af planloven er sendt til høring frem til den 23. juni 2023. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2024.

Læs mere
Ansættelsesbevislov2023teaser 26.05.23

Bliv klar til den nye ansættelsesbevislov træder i kraft

Den nye ansættelsesbevislov, som træder i kraft den 1. juli, har stor betydning for alle arbejdsgivere. Bliv opdateret på, hvad du som arbejdsgiver bør være særligt opmærksom på.

Læs mere