Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

Folketinget vedtager nye rekonstruktionsregler 2022

Implementering af rekonstruktions- og insolvensdirektivet af 20. juni 2019

På baggrund af Konkursrådets betænkning af 1. februar 2022 om revision af rekonstruktionsreglerne har Folketinget den 9. juni 2022 vedtaget nye regler, der bl.a. indfører EU’s rekonstruktions- og insolvensdirektiv. Reglerne træder i kraft den 17. juli 2022.

Reglerne er på flere områder nyskabende. Særligt fremhæves, at det nu vil være en mulighed at indlede en ”forebyggende rekonstruktion”, hvis formål er hurtigt og effektivt at kunne tilpasse en virksomhed for at undgå truende insolvens.

Overordnet om forebyggende rekonstruktion

En forebyggende rekonstruktion kan indledes uden beskikkelse af rekonstruktør, idet dog skifteretterne i så fald vil indkalde skyldneren til et møde for at vurdere grundlaget for indledning af forebyggende rekonstruktion. På samme vis er der ligesom ved almindelig rekonstruktion valgfrihed i forhold til beskikkelse af regnskabskyndig tillidsmand. Såfremt der i forbindelse med forebyggende rekonstruktionsbehandling anmodes om fyldestgørelsesforbud, skal der imidlertid beskikkes rekonstruktør.

En af de væsentligste ændringer er den tidligere mulighed for at ”søge i læ” under rekonstruktionsreglerne, da det er tilstrækkeligt at der som følge af økonomiske vanskeligheder er sandsynlighed for at blive insolvent.  Dermed er det ikke længere en forudsætning, at tingene er spidset så meget til at man ikke kan betale sin gæld efterhånden, som den forfalder.

Flere af værktøjerne i den almindelige rekonstruktionsbehandling vil også være mulige at anvende under den forebyggende rekonstruktion, idet f.eks. gensidigt bebyrdende aftaler kan videreføres med rekonstruktørens samtykke.

Indhold af en forebyggende rekonstruktion

Den første bestemmelse i afsnittet omkring rekonstruktion i konkursloven fastslår, at en rekonstruktion skal indeholde en tvangsakkord, en virksomhedsoverdragelse eller en kombination heraf.

De nye regler er dog langt mere fleksible, da virksomheder fremadrettet vil kunne rekonstrueres ved andre tiltag, f.eks. ved kapitaltilførsel, gældskonvertering eller lignende, hvorved skyldneren bliver solvent.

Således kan en rekonstruktion indeholde ovennævnte eller ”andre tiltag, der alene eller tilsammen med de øvrige dele af rekonstruktionen medfører, at skyldneren ophører med at være insolvent”, hvilket alt andet lige forbedrer mulighederne for at imødegå midlertidig betalingsudygtighed.

Det er dog et krav, at der er truffet bestemmelse om fyldestgørelsesforbud før virksomhedsoverdragelse kan ske efter ”fast track”-proceduren.

Individualforfølgning

En anden væsentlig ændring er, at indledning af den forebyggende rekonstruktionsbehandling ikke etablerer et forbud mod fyldestgørelse, hvorved skyldnerens kreditorer m.v. eksempelvis fortsat kan få udlæg i skyldnerens aktiver.

Skyldneren kan dog undervejs i behandlingen anmode om et fyldestgørelsesforbud. En sådan anmodning vil dog anses som en anmodning om beskikkelse af rekonstruktør, hvilken efter sådan anmodning ikke kan afbeskikkes.

Træffes der beslutning om fyldestgørelsesforbud vil skifteretten samtidig indkalde til mødet med kreditorerne, som skal afholdes senest fire uger herefter, hvilket således minder om processen ved den almindelige rekonstruktion.

Dette er med risiko for, at sådan individualforfølgning efterfølgende vil kunne omstødes, da en kreditor i tilfælde af rekonstruktions- og/eller konkursbehandling vil have opnået en fordel på de øvrige kreditorers bekostning.

Offentliggørelse af rekonstruktionsbehandling

Den forebyggende rekonstruktion bliver ikke automatisk offentliggjort igennem Statstidende, hvilket i princippet indebærer, at en rekonstruktionsbehandling vil kunne indledes og behandles frem til mødet om rekonstruktionsforslag uden, at skyldnerens kreditorer er vidende herom.

Imidlertid vil enhver med retlig interesse vil have mulighed for ved skifteretterne at få oplysning om, hvorvidt skyldner er under forebyggende rekonstruktion.

På samme vis vil ophøret af en forebyggende rekonstruktionsbehandling – såfremt der er fyldestgørelsesforbud – bekendtgøres i Statstidende, ligesom eventuel rekonstruktøren skal sende meddelelse om ophøret til alle kendte kreditorer, medmindre boet tages under rekonstruktions- eller konkursbehandling.

Kreditorklasser ved afstemning om rekonstruktionsforslaget

Som noget nyt introduceres opdeling i kreditorklasser. Ved rekonstruktion af større virksomheder skal kreditorerne inddeles i klasser, mens det for små og mellemstore virksomheder er valgfrit. Dette indebærer, at kreditorerne i hver klasse skal stemme separat, hvorefter det afgøres, om den enkelte klasse er for eller imod forslaget. Rekonstruktionsforslaget vil da være vedtaget, såfremt der er et flertal af klasserne, der stemmer for.

Det er meningen, at hver klasse skal afspejle den sammenfaldende interesse, der overordnet må foreligge ved eksempelvis långivere, leverandører osv.

I tråd med Konkursrådets forslag, er det nu bestemt, at rekonstruktionsforslaget skal indeholde forslag til inddeling af kreditorer i klasser, hvorved kompetence til endeligt at fordele kreditorerne ligger hos skifteretterne.

”Early warning”

Som en del af rekonstruktions- og insolvensdirektivet skal der indføres tidlige varslingsmekanismer. Konkursrådet foreslog, at dette f.eks. skete ved offentlige myndigheders konstatering af skyldnerens manglende betaling af skat og moms, manglende indberetninger eller indlevering af regnskab.

Det er i det vedtagne lovforslag bestemt, at dette fastsættes af erhvervsministeren i samarbejde med justitsministeren og skatteministeren, hvorfor sådanne tiltag vil tilgå senere.

Haugaard|Braad mener …

… at de nye regler skal hilses velkommen, da værktøjskassen er blevet større og rekonstruktionsreglerne er blevet mere fleksible. Bagsiden af medaljen er, at reglerne bliver mere omfattende og kompleksiteten øges i forhold til hvad der kendes i dag. Dermed er der en risiko for at reglerne bliver endnu vanskeligere at begå sig i for både virksomhedsejere, ledelse og kreditorer.

Kreditorerne må særligt skele skævt til muligheden for forebyggende rekonstruktionsbehandling uden underretning af kreditorerne, men det må dog også forventes at få undtagelsens karakter, idet et vellykket rekonstruktionsforløb alt andet lige kræver kreditorinddragelse og velvillighed.

Hvis du vil vide mere, har vores insolvensteam med advokat Anders Braad og Advokat Søren Bach, som partneransvarlige, et indgående kendskab til insolvensbehandling, og står naturligvis altid klar til at yde kompetent juridisk rådgivning.  

AB

Anders Braad

Partner og advokat (L), mediator Insolvens Landbrug Fast ejendom Erhvervsret ab@haugaardbraad.dk (+45) 30 68 53 40 linkedin Læs mere
SSB

Søren Bjerre Bach

Partner og advokat (H) Insolvens Landbrug Fast ejendom Autoriseret bobestyrer sbb@haugaardbraad.dk (+45) 40 80 16 50 linkedin Læs mere

Seneste nyheder

Tidsregistrering Detalje 2 29.11.23

Lovforslag om ændringer af arbejdstidsloven fremsat for Folketinget

Den 8. november 2023 blev lovforslaget vedrørende ændring af arbejdstidsloven fremsat for Folketinget.

Læs mere
Kapitalselskab Teaser 01.11.23

Sådan stifter du et kapitalselskab

I denne artikel giver Haugaard|Braad konkrete bud på, hvilke overvejelser du bør gøre for at komme sikkert og trygt fra start med dit nye kapitalselskab.

Læs mere
Registrering Af Arbejdstid Detalje2 03.10.23

Udkast til lovforslag om ændringer af arbejdstidsloven sendt i høring

Udkastet der er sendt i høring indeholder blandt andet en forpligtelse for arbejdsgivere til at oprette et system for registrering af medarbejderes daglige arbejdstid.

Læs mere