Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

Ansvar for materialer og andre leverancer

Ansvar for materialer og leverancer

Inspireret af virkelige hændelser har entrepriseafdelingen udarbejdet bemærkninger som på den ene side belyser 1) Retsforholdet mellem hovedentreprenørens underentreprenør og dennes leverandør og på den anden side belyser 2) Retsforholdet mellem hovedentreprenøren og underentreprenøren vedrørende ansvar for materialer og andre leverancer. Der er enkelte forskelle i ansvaret for leverancer efter AB 92 ctr. AB 18, som behandles nedenfor.

1. Retsforholdet mellem underentreprenøren og dennes leverandør (leverandøransvaret)

I en hovedentreprisekontrakt efter AB-reglerne vil underentreprenøren være forpligtet til som hovedregel at sørge for, at materialer og andre leverancer til arbejdet er leveret med en byggeleveranceklausul, jf. AB 92 § 10, stk. 4, og AB 18 § 12, stk. 4. Dette indebærer, at underentreprenøren skal sikre over for hovedentreprenøren, at følgende tre forhold er aftalt i underentreprenørens aftaleforhold med sine leverandører:

  1. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal som hovedregel være leveret med 5 års leverandøransvar for mangler ved leverancen,
  2. leverandøren skal have anerkendt, at bygherrens mangelkrav skal kunne gøres gældende direkte mod leverandøren, såfremt kravet ikke kan gøres gældende mod underentreprenøren og
  3. leverandøren skal have anerkendt, at tvister vedrørende mangler ved en leverance kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

Bedømmelsen af om leverandørernes materialer er mangelfulde i forholdet mellem underentreprenøren og dennes leverandør reguleres efter leverandørens salgs- og leveringsbetingelser eller købeloven, mens mangelbedømmelsen i forholdet mellem hovedentreprenøren og underentreprenøren foretages efter pågældende entreprisekontrakt, jf. pkt. 2.

Hvis underentreprenøren ikke har truffet aftale med dennes leverandør om 5-års mangelansvar (på trods af anden aftale med hovedentreprenøren) eller anden aftale, gælder mellem underentreprenør og leverandør i stedet ved køb af byggematerialer den almindelige 3-årige forældelsesfrist for synlige mangler - og den absolutte 10-årige forældelsesfrist for skjulte mangler - efter forældelsesloven, alternativt den almindelige 2-års reklamationsret for mangler efter købelovens § 54, stk. 1, hvor der ikke er tale om byggematerialer, jf. nærmere pkt. 2.

Det sker ofte i praksis, at underentreprenøren træffer anden aftale med dennes leverandør, således at ansvarsperioden er kortere - og mangelbedømmelsen er en anden - end efter kontrakten med hovedentreprenøren, f.eks. ved fravigelser fra AB-reglerne i salgs- og leveringsbetingelser og NL 17.  

2. Retsforholdet mellem hovedentreprenøren og underentreprenøren

Som nævnt er underentreprenøren i en hovedentreprisekontrakt efter AB-reglerne forpligtet til som hovedregel at sørge for, at materialer og andre leverancer til arbejdet er leveret med en byggeleveranceklausul, herunder 5 års leverandøransvar for mangler ved materialer og andre leverancer.

Uanset længden af den leverandøransvarsperiode, som er aftalt i forholdet mellem underentreprenøren og dennes leverandør, er underentreprenøren ansvarlig for mangler ved leverancen i overensstemmelse med kontrakten med hovedentreprenør, dvs. mangelsansvaret ophører som hovedregel 5 år efter afleveringen, jf. AB 92 § 36 og AB 18 § 55, stk. 1.

En ny snæver undtagelse til det 5-årige mangelsansvar fremgår af AB 18 § 55, stk.3, hvorefter underentreprenørs mangelsansvar over for hovedentreprenør er 2 år fra afleveringen for ”løsøregenstande og inventar, som ikke er *særligt tilpasset eller **fast monteret”. Bestemmelsen følger princippet i købelovens § 54 om en reklamationsfrist på 2 år og er en ændring i forhold til AB 92, hvor nævnte løsøre og inventar også var omfattet af den 5-årige ansvarsperiode.

*Ved ”særligt tilpasset” forstås ændring af genstanden til brug for det konkrete byggeri.

**Ved ikke ”fast monteret” forstås montering af genstanden som en del af bygværket, f.eks. anses lamper, borde, stole, hårde hvidevare og lignende genstande normalt ikke som fast monteret, hvorimod mursten, spær, døre og vinduer og andre mere integrerede dele af bygværket omfattes af det almindelige 5-årige mangelansvar.

Uanset hvilken bedømmelse af eventuelle mangler ved materialer og andre leverancer (mangelbegreb), som er aftalt i forholdet mellem underentreprenøren og dennes leverandør, er underentreprenøren ansvarlig for mangler ved de anvendte materialer efter kontrakten med hovedentreprenøren, herunder AB 92 § 30. stk. 2 og AB 18 § 47. Der foreligger således som hovedregel en materialemangel, hvis materialerne ikke er som aftalt, eller hvis materialerne ikke er af sædvanlig god kvalitet.

Materialer som leveres til byggeriet, skal i den forbindelse leveres i overensstemmelse med individuelle anvisninger i kontrakten med hovedentreprenør. Såfremt kvaliteten ikke fremgår af kontrakten, skal materialet være af ”sædvanlig god kvalitet”, som fastlægges efter almindeligt gældende normer og standarder for god håndværksmæssig skik. I vurdering af et materialets sædvanlige gode kvalitet indgår også materialets sædvanlige levetid.

Hvis eksempelvis en sædvanlig god røgdetektor har en levetid på over 3 år, foreligger der en mangel ved underentreprenørens ydelse, hvis røgdetektoren kun holder 1,5 år, hvorefter underentreprenør skal afholde omkostningen til udskiftning af røgdetektoren og andre følgeomkostninger.

Afsluttende bemærkes, at underentreprenørens manglende sikring af en byggeleveranceklausul i forhold til dennes leverandør, herunder den 5-årige mangelsansvar, udgør som hovedregel en mangel ved underentreprenørens ydelse over for hovedentreprenør, som potentielt kan medføre et afslag i entreprisesummen, men mere betydende modvirker den manglende overensstemmelse mellem retsforholdene, at der kan laves pragmatiske løsninger mellem hovedentreprenør og underentreprenør. En manglende byggeleveranceklausul mellem underentreprenøren og denne leverandør vil i den forbindelse indebære, at underentreprenørens mulighed for regres overfor dennes leverandør indskrænkes, ligesom der er risiko for, at underentreprenøren ikke kan inddrage leverandøren i en eventuel voldgiftssag mod hovedentreprenøren. underentreprenøren vil i så fald være henvist til at stævne leverandøren ved de almindelige domstole.

Kontakt

Har du spørgsmål til det konkrete notat eller entrepriseret i øvrigt, er du velkommen til at kontakte vores entrepriseretsafdeling:

Advokat og partner Rasmus B. Bylov

Rasmus B. Bylov
Advokat og partner (H)
Mail: rbb@haugaardbraad.dk
Telefon: +45 51 25 55 75

 

Advokat Martin Tang

Martin Tang
Advokat
Mail: mt@haugaardbraad.dk
Telefon: +45 40 80 16 70

 

Advokatfuldmægtig Jakob Sloth-Odgaard

Jakob Sloth-Odgaard
Advokatfuldmægtig
Mail: jso@haugaardbraad.dk
Telefon: +45 40 80 16 60

Seneste nyheder

Konkurskarantæne Teaser 13.06.24

Nye regler om konkurskarantæne vedtaget

Den 23. maj 2024 vedtog Folketinget et lovforslag om ændring af reglerne om konkurskarantæne.

Læs mere
Teaser (400 X 296 Px) 30.05.24

Bliv klar til de nye regler om tidsregistrering

Er jeres virksomhed klar til de nye tidsregistreringsregler, der træder i kraft 1. juli 2024?

Læs mere
Teaser DR Nyhed 30.04.24

Fokus på lovlighed af Miljøministeriets praksis om udledning af miljøfarlige stoffer

DR1 sætter i ny udsendelse fokus på spørgsmålet om, hvorvidt Miljøministeriets praksis i forhold til udledning af miljøfarlige stoffer er lovlig.

Læs mere