Gå til ejendomsadministration en Menu
Menu

7 nordjyske kommuner rammes af restriktioner – sådan påvirkes byggepladserne - produktionsvirksomhed og/eller force majeure?

7 kommuner rammes af restriktioner

7 nordjyske kommuner rammes af restriktioner – sådan påvirkes byggepladserne - produktionsvirksomhed og/eller force majeure?

Myndighedernes nye opfordringer gårs dato (https://coronasmitte.dk/restriktioner-i-nordjylland) vedrørende 7 nordjyske kommuner (Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner) får konsekvenser for byggebranchen m.m. hvor kommunebeboernes geografiske mobilitet indskrænkes væsentligt, ligesom byggepladsernes bemanding og fremdrift bliver påvirket i de berørte kommuner. Dette får uundgåeligt indflydelse på mange arbejdsgange- og processer for både bygherren og entreprenøren.

Der foreligger stor mangel på forståelsen af myndighedernes opfordringer, som er uklare. Advokat Rasmus B. Bylov (rbb@haugaardbraad.dk, tlf. 51255575), advokat Martin Tang (mt@haugaardbraad.dk, tlf. 40801670) og advokatfuldmægtig Jakob Sloth-Odgaard (jso@haugaardbraad.dk, tlf. 40801660) fra Haugaard|Braad Advokatfirmas entrepriseafdeling har bedømt, at 1) byggepladser i de 7 berørte Nordjyske Kommuner sandsynligvis er ”produktionsvirksomheder”, som ikke skal lukkes, samt at 2) myndighedernes nye opfordringer vedrørende de 7 berørte Nordjyske Kommune generelt statuerer force majeure.

1) Byggepladser i de 7 berørte Nordjyske Kommuner er produktionsvirksomheder, som ikke skal lukkes

Som bekendt fremgår følgende af de nye regler vedrørende arbejdspladser (https://coronasmitte.dk/restriktioner-i-nordjylland):

”Produktionsvirksomheder skal ikke holde lukket, men arbejdsgivere opfordres kraftigt til ikke at lade ansatte med bopæl i en anden kommune møde fysisk på arbejde.”

”Offentlige og private arbejdspladser i de berørte kommuner opfordres kraftigt til at hjemsende alle ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner.”

Spørgsmålet er herefter om byggepladser i de 7 Nordjyske Kommer kan anses for at være produktionsvirksomheder, som ikke skal holdes lukket.

Formålet med de nye regler er fortsat at holde gang i erhvervslivet.

En produktionsvirksomhed defineres normalt som en aktivitet, hvor der fremstilles (produceres) et fysisk produkt ved at forarbejde råvarer og materialer.

Entreprise er et såkaldt bearbejdelsesforhold, som er karakteriseret ved at den ydelse, som entreprenøren skal levere, angår tilvejebringelse af et arbejdsresultat (og ikke blot selve arbejdsforpligtelsen) gennem forarbejdelse af råvarer, materialer og andre komponenter.

På den baggrund er det vores juridisk bedømmelse, at byggepladser i de 7 Nordjyske Kommer sandsynligvis kan anses for at være en produktionsvirksomheder, således at byggepladser ikke skal lukkes, jf. ovenfor.

2) Statuerer de nye opfordringer til de 7 berørte Nordjyske Kommune generelt force majeure?

Det følger af AB 18 § 39, stk. 1, litra c, at entreprenøren har ret til tidsfristforlængelse ved forsinkelse som følge af (understreget her):

”krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, hærværk eller tilsvarende forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og som entreprenøren ikke er herre over”.

Tilsvarende fremgår i de øvrige AB-dokumenter, herunder ABT 93, AB 92, AB 18 og AB-forbruger, hvis opregning ikke er udtømmende, jf. også formuleringen ”tilsvarende forhold”. Det afgørende må i den sammenhæng være, om begivenheden er af samme art som de eksempler, der er angivet i AB 18 § 39, stk. 1, litra c, eller om begivenheden i hvert fald har en vis kvalificeret ekstraordinær karakter, jf. Erik Hørlyck, Entreprise – AB 18, 2019, side 394, Torsten Iversen, Entrepriseret, 2016, side 458-459.

I denne vurdering p.t. må først og fremmest udmeldingerne fra myndighederne gårs dato indgå (se https://coronasmitte.dk/restriktioner-i-nordjylland). Som situationen er p.t., er det vores forsigtige juridiske bedømmelse, at udgangspunktet er, at entreprenøren sandsynligvis i vidt omfang kan påberåbe sig udmeldingerne af gårs dato som en ”force majeure-situation, og dermed undlade at møde op på byggepladsen.

I den forbindelse er der bl.a. lagt vægt på, at Statsministeren på pressemødet den 5. november 2020 meddelte, at private arbejdspladser i de berørte kommuner ”opfordre(s) kraftigt til at hjemsende alle ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner” samt, at ”arbejdsgivere opfordres kraftigt til ikke at lade ansatte med bopæl i anden kommune møde fysisk på arbejde”, at private arbejdspladser uden for de pågældende kommuner opfordres ”til at sende alle ansatte med bopæl i de pågældende kommuner, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem”, at alle beboere i de berørte kommuner kraftigt opfordres til alene at krydse kommunegrænser, hvis væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det, herunder varetagelse af kritiske funktioner, og at arbejdsgivere i de berørte kommuner opfordres kraftigt til ikke at tage imod ansatte m.m. med bopæl i en anden kommune, jf. også ovenfor.

Den konkrete situation kan dog føre til et andet resultat, f.eks. inddrages også i vurderingen af force majerue eller ej bl.a. også tidspunktet for bestilling/aftaleindgåelse, hvilken ydelse entreprenøren skal levere og det relevante aftalegrundlag, herunder eventuelle lovvalgsbestemmelser og muligheden for erstatningsydelser.  En entreprenørs (og en bygherres) påberåbelse af ” force majeure” er derfor som regel forbundet med en vis standpunktsrisiko.

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores entrepriseretsafdeling:

Advokat og partner Rasmus B. Bylov

Rasmus B. Bylov
Advokat og partner (H)
Mail: rbb@haugaardbraad.dk
Telefon: +45 51 25 55 75

 

Advokat Martin Tang

Martin Tang
Advokat
Mail: mt@haugaardbraad.dk
Telefon: +45 40 80 16 70

 

Advokatfuldmægtig Jakob Sloth-Odgaard

Jakob Sloth-Odgaard
Advokatfuldmægtig
Mail: jso@haugaardbraad.dk
Telefon: +45 40 80 16 60

Seneste nyheder

Solcelleanlæg Teaser (1) 31.05.23

Udkast til solcellebekendtgørelse er sendt i høring

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har sendt Udkast til bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land samt miljøvurdering i høring.

Læs mere
Ændringer Af Planloven I Høring Teaser 30.05.23

Lovforslag om væsentlige ændringer af planloven i høring

Et udkast til lovforslag om ændringer af planloven er sendt til høring frem til den 23. juni 2023. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2024.

Læs mere
Ansættelsesbevislov2023teaser 26.05.23

Bliv klar til den nye ansættelsesbevislov træder i kraft

Den nye ansættelsesbevislov, som træder i kraft den 1. juli, har stor betydning for alle arbejdsgivere. Bliv opdateret på, hvad du som arbejdsgiver bør være særligt opmærksom på.

Læs mere