Gå til advokatfirma Menu
Menu

Privatlivspolitik for Haugaard|Braad EA ApS

Privatlivspolitik

Hvem vi er, og hvordan du kontakter os

Haugaard|Braad EA ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er:

Haugaard|Braad EA ApS
CVR-nr.: 39001616
Skibbrogade 3, 3. sal
9000 Aalborg
Tlf: +45 98 77 50 30

Hvilke personoplysninger vi behandler

Hos Haugaard|Braad EA ApS behandler vi følgende personoplysninger om lejere:

(i) Navn
(ii) Adresse
(iii) Telefonnummer og e-mailadresse
(iv) CPR-nummer
(v) Kreditrapport
(vi) Betalingsoplysninger, herunder bankkonto og udlæg i deposita
(vii) Kørekort/Pas

Hvor vi har fået dine personoplysninger fra

Normalt får vi dine personoplysninger fra dig. I nogle enkelte tilfælde kan det dog være fra tredjemand, hvilket typisk vil være:

 • Information fra andre beboere omkring dig,
 • Information fra kreditbureau, idet der i forbindelse med et lejeforholds opstart indhentes kreditrapport,
 • Inkassofirmaer eller lignende, der foretager udlæg i depositum.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Indgåelse af lejekontrakt samt efterfølgende administration af lejeforholdet, herunder opkrævning af husleje og udbetaling af depositum og lignende, samt
 • Opfyldelse af lovkrav

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (Opfyldelse af en kontrakt som den registrerede er part i)
 • Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (Opfyldelse af lovkrav)
  • Haugaard|Braad EA ApS er bl.a. underlagt kravene i Hvidvaskloven omkring indhentning af oplysninger på lejere, samt reglerne i bogføringsloven, der medfører at alt bogføringsmateriale som minimum skal gemmes i 5 år.

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi sælger, offentliggør eller viderebringer som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til en tredjepart uden dit samtykke, medmindre det er nødvendigt for at fuldføre en aftale, eller at det er nødvendigt for at sikre overholdelse af gældende dansk lovgivning.
Vi videregiver eller overlader derfor kun dine personoplysninger til følgende modtagere:
 • Samarbejdspartnere og leverandører, herunder revisorer, advokater og håndværkere
 • Offentlige myndigheder
 • Tvistinstanser, såsom huslejenævn og domstole

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger under hele lejeforholdet og i en periode på 5 år efter lejeforholdets ophør på grund af vores forpligtelser i henhold til bogføringsloven.

Oplysningerne kan dog i nogle tilfælde opbevares længere, hvis det er nødvendigt for at overholde/fastslå juridiske forpligtelser eller for at håndhæve vores aftaler. Vi vil ved længere opbevaring lægge vægt på vigtigheden af oplysningerne sammenholdt med kategorien af oplysningerne, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Rettighederne er følgende:

 • Indsigtsret – Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse – Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning – I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling – Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse – Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) – Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine oplysninger, hvis du er utilfreds med behandlingen. Klage skal indgives til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

Senest opdateret 25-06-2018.