I overensstemmelse med traditionen i branchen fastsætter de fleste advokatfirmaer deres honorar med udgangspunkt i den tid og indsats, der fra advokatfirmaets side er medgået til løsning af opgaven. 

Hos Haugaard·Braad fastsætter vi primært vores honorar med udgangspunkt i værdien af den leverede ydelse.

Vores klienter betaler dermed primært for kvaliteten af den ydelse, de har modtaget, og alene sekundært for det kvantitative ressourceforbrug. Ved vurderingen af værdien af den leverede ydelse indgår en række forskellige faktorer:

  • en eventuel målbar økonomisk virkning af den leverede ydelse
  • sagens vigtighed for klienten, herunder størrelsen af de involverede værdier
  • det ansvar, der er forbundet med løsningen af opgaven
  • den krævede grad af specialistviden
  • arbejdets omfang og kompleksitet

Begrundelse for honorarets størrelse

Det kan være vanskeligt at gennemskue baggrunden for et advokathonorars størrelse, og vi udarbejder derfor – småsager undtaget – en detaljeret redegørelse for de enkelte udførte sagsbehandlingsskridt, samt hvilke faktorer vi har lagt vægt på ved fastsættelsen af honoraret. Ligeledes oplyser vi, hvorvidt enkelte specifikke faktorer i sig selv har ført til en nedsættelse eller forhøjelse af honoraret, ligesom den faktiske tidsanvendelse anføres.

Til brug for driften af vores virksomhed i øvrigt registrerer vi vores tidsanvendelse, og vi oplyser på anmodning gerne om hvor meget tid, der er anvendt ved løsningen af den konkrete opgave.

Fakturering

Vi fakturerer som udgangspunkt i forbindelse med afslutningen af den pågældende sag. I sager af længerevarende karakter samt i faste, større klientforhold fakturerer vi kvartalsvist eller månedsvist.

Om os

Haugaard·Braad leverer juridiske løsninger til erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder og offentlige institutioner i hele den nordjyske region.