Hos Haugaard·Braad yder vi rådgivning i alle faser af ekspropriationer og bistår både kommuner og forsyningsselskaber med rådgivning inden for området. Vi har et stort kendskab til både de lovfæstede og praksisskabte regler og grundsætninger på området.

Dansk lovgivning rummer mange steder hjemmel til ekspropriation til virkeliggørelse af forskellige projekter. Der rejser sig i den forbindelse en række juridiske spørgsmål, idet det skal sikres, at betingelserne for en ekspropriation er til stede, herunder at den er nødvendig og rimelig.

Desuden rummer såvel planloven som vejlovgivningen regler om, at kommunerne under visse betingelser kan pålægges at overtage en ejendom. Dette medfører, at private borgere og virksomheder ofte fremsætter en overtagelsesbegæring til den eksproprierende myndighed, hvilket kan skabe spørgsmål om, hvorvidt kommunen er forpligtet til at overtage den pågældende ejendom.

Hertil kommer, at adskillelsen af myndighed og drift på forsyningsområdet kan give anledning visse grænsefladespørgsmål i relation til ekspropriationer. Det gælder eksempelvis spørgsmål om fordelingen af opgaver og omkostninger i forbindelse med ekspropriationernes gennemførelse.

Herudover kan der alene eksproprieres, hvis det sker mod fuldstændig erstatning, og i den forbindelse opstår spørgsmålet, hvilken erstatning der skal tilbydes i forbindelse med ekspropriationen, og hvordan den skal opgøres. Spørgsmål om erstatningens størrelse er ikke lovreguleret, og principperne for fastsættelsen af erstatningernes størrelse er skabt hos domstolene og taksationsmyndighederne.

Vores ydelser omfatter blandt andet:

  • Rådgivning og vejledning om hjemmel og ekspropriationsgrundlag, herunder om betingelserne for overtagelsespligt er til stede
  • Rådgivning og bistand i forbindelse med ekspropriationsprocessen
  • Rådgivning og bistand i relation til fastsættelse og opgørelse af ekspropriationserstatninger
  • Rådgivning i sager om ekspropriationserstatninger og om overtagelsespligt efter planloven ved taksations- og overtaksationskommissioner

Kontakt

Rasmus Haugaard
Advokat (H), Ph.d.
Dir.: +45 5078 5132
Læs mere her

Flemming Elbæk
Advokat (L), HD(Ø)
Dir.: +45 4080 1658
Læs mere her

Om os

Haugaard·Braad leverer juridiske løsninger til erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder og offentlige institutioner i hele den nordjyske region.